Podmienky pre reštaurácie

Všeobecné podmienky pre Dodávateľov

 1. Všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Dodávateľa pri poskytovaní a využívaní Služieb na portáli hungryslovak.sk (ďalej len Portál) a v aplikácie Hungry Slovak (ďalej len Aplikácia).

Článok I

Základné pojmy

 1. Prevádzkovateľ je spoločnosť Fimas s.r.o., so sídlom Vilová 31, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36720739, IČ DPH: SK 2022298509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 43922/B-Zbl, e-mail: info@hungryslovak.sk
 2. Hungryslovak.sk je internetový portál, na ktorom sa registrujú reštaurácie za účelom pridania svojej ponuky do aplikácie Hungry Slovak.  V tejto aplikácii následne predávajú svoje produkty.
 3. Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Hungryslovak.sk alebo / a aplikácie Hungry Slovak predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky reštaurácii zverejnených v aplikácii Hungry Slovak.
 4. Dodávateľ je prevádzkovateľ stravovacích zariadení a poskytovateľ stravovacích služieb, rozvozu jedál, a/alebo výrobca z oblasti gastronómie zverejnený na portáli HungrySlovak.sk
 5. Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z aplikácie Hungry Slovak Dodávateľovi spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, telefonický kontakt na Používateľa, využitie možnosti doniesť si vlastnú nádobu na jedlo a osobné údaje súvisiace s platbou cez internet.
 6. Konto Dodávateľa je jeho účet na portály hungryslovak.sk za pomoci, ktorého môže predávať svoje produkty.

 

Článok II

 Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Dodávateľ súhlasí s týmito Podmienkami. Dodávateľ, ktorý nesúhlasí s týmito Podmienkami nesmie využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Dodávateľa využívané na vlastné riziko, čím Dodávateľ berie na vedomie, že môže byť pri týchto Službách vystavený rôznym obsahom zo strany Používateľa, ktoré môžu byť pre Dodávateľa nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
 3. Pokiaľ Dodávateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevku Prevádzkovateľom za účelom propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevku spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevku. Platnosť uvedeného súhlasu je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevku Dodávateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť z Portálu alebo Aplikácie.
 4. Dodávateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) súhlas s telefonickým kontaktovaním/volaním, so zasielaním e-mailov a notifikácií a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Portáli a v Aplikácií Prevádzkovateľa. Volanie, e-mail, notifikácia alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ.
 5. Registrácia je pre Dodávateľa aj Používateľa zdarma. Za každú objednávku si Fimas s.r.o. strháva poplatok 0,25€ bez DPH, ktorý je použitý na administráciu kampane o Food Waste. Ďalej si účtuje 0,417€ bez DPH za obal, ktorý ale nie je podmienkou objednávky a dá sa odstrániť ak si Používateľ donesie vlastný obal. Týmto chceme ľudí motivovať k vytváraniu čo najmenšieho množstva odpadu.

Článok III

Ochrana osobných údajov a súkromia Dodávateľa

 1. Dodávateľ súhlasí so spracovaním svojich ďalších údajov, ktoré Prevádzkovateľ získa pri poskytovaní Služieb za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb Prevádzkovateľa alebo Používateľa. Toto spracovanie údajov je dobrovoľné, súhlas so spracovaním údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu info@hungryslovak.sk, v ktorej Dodávateľ uvedie, že odvoláva svoj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom adresnej ponuky tovarov alebo služieb. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom.
 2. Údaje o Dodávateľoch použije Prevádzkovateľ výlučne v medziach a v súlade s ust. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a týchto Podmienok. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré si Dodávateľ zadal sám pri registrácii, a to v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, prípadne údaje, ktoré ukladá Dodávateľ sám pri využívaní Služieb. Prevádzkovateľ uchováva aj iné ako osobné údaje, a to napr. názov spoločnosti, IČO, emailová adresa a telefónne číslo Dodávateľa, ktorý je právnickou osobou a súkromné údaje (iné ako osobné údaje), ktorými sú všetky údaje, ktoré nie sú verejne prístupné ostatným Používateľom alebo nie sú inak zdieľané (napríklad údaje, pri ktorých bolo používateľom uvedené „nezverejniť“ a pod.) a pošta, a to aj v prípade, ak je zdieľaná. IP adresa počítača a časy prístupov (Logy) Dodávateľa sa nepovažujú za súkromný údaj Dodávateľa.
 3. Dodávateľ súhlasí so zhromažďovaním informácii Prevádzkovateľom o registrácii nového konta, vytváraní obsahu alebo komunikácie s Používateľom a tiež ďaľšie informácie ako Dodávateľ používa aplikáciu a služby Prevádzkovateľa. Informácie, ktoré zhromažďuje Prevádzkovateľ z rôznych zariadení Dodávateľa, (verzia operačného systému, verziu aplikácie a informácie o hardvérovom vybavení zariadenia), môžu poskytovať konzistentné služby vo všetkých zariadeniach Dodávateľa.

Článok IV

Registrácia a prihlásenie Dodávateľa

 1. Informácie, ktoré Dodávateľ vyplní na Portáli alebo v Aplikácií v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou tak ako aj údaje, ktoré vyplní ako ponuku pre Používateľa. Registrovaný Dodávateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju alebo zmeny v ponuke opraviť tento údaj bez zbytočného odkladu.
 2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov alebo opakovanom pridávaní ponuky, ktorá nie je reálne k dispozicíi pre Používateľa môže byť registrácia Dodávateľa Prevádzkovateľom zrušená.
 3. Dodávateľ môže svoje Konto a Služby začať využívať až po vyplnení kontaktných údajov a po obdržaní schvaľovacieho emailu od Prevádzkovateľa. Týmto si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo skontrolovať pravosť uvedených informácií Dodávateľom. Doba doručenia schvaľovacieho emailu sa môže líšiť podľa okolností. Prevádzkovateľ nie je viazaný žiadnou časovou lehotou na odoslanie schvaľovacieho emailu. V prípade, že schvalovací email nebude doručený Dodávateľovi po dobu dlhšiu ako 5 pracovných dní je Dodávateľ oprávnený kontaktovať Prevádzkovateľa na emailovej adrese info@hungryslovak.sk.
 4. Dodávateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho Konta.
 5. V prípade, ak bolo Dodávateľovi zrušené Konto z dôvodu porušenia právnych predpisov alebo Podmienok Používateľom, Dodávateľ berie na vedomie, že mu pri novej registrácií nemusí byť povolené opäť využívať Služby portálu hungryslovak.sk ako aj aplikácie Hungry Slovak.

 

Článok V

 Zrušenie registrácie

 1. Dodávateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže jeho Konto kedykoľvek v súlade s týmito Podmienkami resp. Osobitnými podmienkami zrušiť alebo zamedziť prístup Dodávateľovi a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:
 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Dodávateľom;
 • porušenia týchto Podmienok Dodávateľom;
 • dlhodobej absencie aktivity Konta Dodávateľa (v prípade, ak nebolo konto použité počas 6 mesiacov od posledného odhlásenia);
 • z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;
 • z dôvodu neposkytovania Služieb, ktoré sa Dodávateľ rozhodol ponúkať registráciou na portáli hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak
 • Z dôvodu opakovaných reklamácii Služieb poskytovanými Dodávateľom od Používateľov využívajúcich služby na portáli hungryslovak.sk a aplikácii Hungry Slovak

 

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Dodávateľovi prístup na Portál a do Aplikácie, a/alebo odstrániť akýkoľvek Príspevok Dodávateľa zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa a/alebo iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

Článok VI

 Práva a povinnosti Dodávateľa

 1. Dodávateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • rozširovať obsah portálu a aplikácie Prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah portálu a aplikácie kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Dodávateľa, pokiaľ medzi Dodávateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • Vytvárať fiktívnu ponuku Služieb, uverejňovať nepravdivé, klamlivé alebo inak zavádzajúce informácie o produktoch a službách, ktoré poskytuje iným Používateľom portálu hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak;
 • Dodávateľ nesmie za akýchkoľvek okolností predávať produkty, ktoré nespĺňajú základné hygienické predpisy a normy na predaj pokrmov a nápojov;
 • Používateľ sa zaväzuje ponuku svojich Produktov a Služieb v aplikácií Hungry Slovak aktualizovať podľa reálneho stavu a to zakaždým, ak dôjde k akejkoľvek zmene v ponuke (počet porcií, čas vyzdvihnutia a pod.);
 • obchádzať vyššie uvedené Všeobecné podmienky.
 1. Dodávateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať Služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 2. Dodávateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený komunikovať Dodávateľovi správy overovacieho, bezpečnostného alebo upozorňujúceho charakteru, a to najmä z dôvodu ochrany práv Dodávateľa alebo Používateľa.

Článok VII

 Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá voči Dodávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti so Službami poskytovanými na Portáli a v Aplikácií okrem povinností uvedených v Podmienkach žiadne iné ďalšie povinnosti.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje Dodávateľovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Dodávateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Dodávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Portál aj Aplikáciu, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Článok VIII

 Zodpovednosť za škodu

 1. Dodávateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Portálu hungryslovak.sk a Aplikácie Hungry Slovak výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Dodávateľa, ani za spôsob akým Služby využíva. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, Dodávateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Dodávateľom, Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku a/alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Dodávateľom, Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku znemožnenia z akéhokoľvek dôvodu využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu a Aplikácie, ich bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál a Aplikáciu bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Dodávateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Portáli a v Aplikácií, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

Článok IX

Riešenie sporov online

 1. Podľa článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, Používateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu (kúpnej zmluvy alebo zmluvy o službách online) s Prevádzkovateľom, uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online (ďalej len „RSO“) zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Používateľ, ktorý je spotrebiteľ, je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na webovom sídle: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 2. Dodávateľ môže Prevádzkovateľa kontaktovať na e-mailovej adrese: info@hungryslovak.sk

Článok X

 Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Na otázky neupravené týmito Podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Dodávateľov a Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou Služieb, skutkového stavu, právnych predpisov, technickými možnosťami Prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Dodávateľ bude o aktuálnom znení Podmienok informovaný spolu s odkazom na úplné znenie Podmienok. Používateľ je zároveň oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok na portáli hungryslovak.sk. V prípade, ak Dodávateľ so zmenami Podmienok nesúhlasí je oprávnený zrušiť svoju registráciu, v prípade, ak ide o neregistrovaného Dodávateľa, prestať používať Služby Prevádzkovateľa. Ak Dodávateľ pokračuje v používaní Služieb, má sa za to, že so zmenami Podmienok súhlasí.
 4. Dodávateľ je pri využívaní Služieb povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky a platnú legislatívu v oblasti podnikania a poskytovania služieb a tovarov vo verejnom stravovaní. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto Podmienkach, môže Prevádzkovateľ v súlade so zákonom poskytnúť všetky dostupné informácie o Dodávateľoch (vrátane súkromných údajov Dodávateľa) oprávneným orgánom.

V Bratislave, dňa 15.09.2017