Podmienky používania

Podmienky používania Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak

Článok I

Základné pojmy

 • Prevádzkovateľ je spoločnosť Fimas s.r.o., so sídlom Vilová 31, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36720739, IČ DPH: SK 2022298509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 43922/B-Zbl, e-mail: info@hungryslovak.sk
 • Hungryslovak.sk je internetový portál, na ktorom sa registrujú reštaurácie za účelom pridania svojej ponuky do aplikácie Hungry Slovak.  V tejto aplikácii následne predávajú svoje produkty.
 • Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Hungryslovak.sk alebo / a aplikácie Hungry Slovak predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky reštaurácii zverejnených v aplikácii Hungry Slovak.
 • Dodávateľ je prevádzkovateľ stravovacích zariadení a poskytovateľ stravovacích služieb, rozvozu jedál, a/alebo výrobca z oblasti gastronómie zverejnený na portáli HungrySlovak.sk
 • Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z aplikácie Hungry Slovak Dodávateľovi spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, telefonický kontakt na Používateľa.

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli Hungry Slovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Dodávateľmi, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb a tovarov Dodávateľa prostredníctvom aplikácie Hungry Slovak (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak.
 3. Portál Hungryslovak.sk využíva aj registráciu prostredníctvom Facebook. Registrácia Používateľa na portáli Hungryslovak.sk  a v aplikácii Hungry Slovak nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky. Registrácia na portáli Hungryslovak.sk je však povinná pre Dodávateľa a to kvôli skvalitneniu služieb pre Používateľa.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Dodávateľov zverejnených v aplikácii Hungry Slovak.
 5. Používateľ platí za jedlo priamo na mieste resp. v reštaurácii alebo obchode.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu a Aplikácie za účelom odporujúcim platným zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť a/alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom a/alebo jeho partnermi a/alebo rušiť používanie týchto serverov a/alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené a/alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, ani za spôsob akým služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku a/alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak a/alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Dodávateľov a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli Hungryslovak.sk a aplikacii Hungry Slovak, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu Hungryslovak.sk  a aplikacie Hungry Slovak alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov, či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnému Dodávateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu a čerstvosť jedál a služieb poskytovaných Dodávateľom, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Dodávateľa, od ktorého bolo jedlo, resp. iné služby, či tovary objednané.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli HungrySlovak.sk. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania HungrySlovak.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby a to, že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
  - blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.
 2. Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 4. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak sprístupnené Dodávateľom alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
 5. Údaje o Používateľoch portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní v aplikácii Hungry Slovak alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál Hungryslovak.sk a do aplikácie Hungry Slovak.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránke portálu Hungryslovak.sk a / alebo v aplikácii Hungry Slovak. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu a Aplikácie po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.9.2017