Podmienky používania

Podmienky používania Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak

Článok I

Základné pojmy

 • Prevádzkovateľ je spoločnosť Fimas s.r.o., so sídlom Vilová 31, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36720739, IČ DPH: SK 2022298509, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 43922/B-Zbl, e-mail: info@hungryslovak.sk
 • Hungryslovak.sk je internetový portál, na ktorom sa registrujú reštaurácie za účelom pridania svojej ponuky do aplikácie Hungry Slovak.  V tejto aplikácii následne predávajú svoje produkty.
 • Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu Hungryslovak.sk alebo / a aplikácie Hungry Slovak predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky reštaurácii zverejnených v aplikácii Hungry Slovak.
 • Dodávateľ je prevádzkovateľ stravovacích zariadení a poskytovateľ stravovacích služieb, rozvozu jedál, a/alebo výrobca z oblasti gastronómie zverejnený na portáli HungrySlovak.sk
 • Objednávka je zoznam požadovaného jedla, ktoré Používateľ odosiela z aplikácie Hungry Slovak Dodávateľovi spolu s dodatočnými údajmi: meno a adresa Používateľa, telefonický kontakt na Používateľa, využitie možnosti doniesť si vlastnú nádobu na jedlo a osobné údaje súvisiace s platbou cez internet.

Článok II

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ poskytuje na portáli Hungry Slovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak priestor pre zverejňovanie služieb ponúkaných Dodávateľmi, čím umožňuje Používateľovi uzatvorenie zmluvy na kúpu jedla, resp. zmluvy na poskytnutie iných služieb a tovarov Dodávateľa prostredníctvom aplikácie Hungry Slovak (ďalej len „Zmluva“).
 2. Využívanie služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak je možné so súhlasom Používateľa s týmito Podmienkami používania Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak.
 3. Portál Hungryslovak.sk využíva aj registráciu prostredníctvom Facebook. Registrácia Používateľa na portáli Hungryslovak.sk  a v aplikácii Hungry Slovak nie je povinná, zaregistrovaním má však Používateľ k dispozícii viac možností oproti osobám, ktoré nie sú zaregistrované a zároveň registrácia zjednodušuje celkový proces Objednávky. Registrácia na portáli Hungryslovak.sk je však povinná pre Dodávateľa a to kvôli skvalitneniu služieb pre Používateľa.
 4. Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v jednotlivých ponukách Dodávateľov zverejnených v aplikácii Hungry Slovak.
 5. Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Dodávateľa uzatvára s Dodávateľom platnú Zmluvu, na základe ktorej sa Dodávateľ zaväzuje dodať jedlo Používateľovi. Storno Objednávky po kliknutí na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ nie je možné.
 6. Používateľ platí za jedlo pomocou aplikácie resp. Cardpay službou a to za pomoci akejkoľvek platobnej karty Visa alebo Mastercard.

Článok III

Práva a povinnosti Používateľa

 1. Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony.
 2. Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.
 3. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 4. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.
 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu a Aplikácie za účelom odporujúcim platným zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť a/alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom a/alebo jeho partnermi a/alebo rušiť používanie týchto serverov a/alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené a/alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Článok IV

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, ani za spôsob akým služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak Používatelia využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku a/alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak a/alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak negarantuje správnosť, úplnosť, pravdivosť a aktuálnosť informácii zverejnených na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak.
 5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné nekalosúťažné konanie jednotlivých Dodávateľov a nezodpovedá za porušovanie autorských práv a iných práv vyplývajúcich z duševného vlastníctva, ktoré by mohlo vyplynúť z informácii zverejnených na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak.
 6. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo prerušiť alebo pozastaviť funkčnosť portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
 7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli Hungryslovak.sk a aplikacii Hungry Slovak, alebo v súvislosti s nefunkčnosťou a chybovosťou portálu Hungryslovak.sk  a aplikacie Hungry Slovak alebo v súvislosti s činnosťou iných používateľov, či z iných dôvodov.
 8. Uzatvorením Zmluvy vznikajú práva a povinnosti na základe Zmluvy Používateľovi a príslušnému Dodávateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
 9. Prevádzkovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za kvalitu a čerstvosť jedál a služieb poskytovaných Dodávateľom, akékoľvek reklamácie je potrebné uplatňovať priamo u Dodávateľa, od ktorého bolo jedlo, resp. iné služby, či tovary objednané.

Článok V

Ochrana osobných údajov

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli HungrySlovak.sk. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania HungrySlovak.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby a to, že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
  - blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.
 2. Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 4. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak sprístupnené Dodávateľom alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
 5. Údaje o Používateľoch portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní v aplikácii Hungry Slovak alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky používania portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami používania sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Používateľa na portál Hungryslovak.sk a do aplikácie Hungry Slovak.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena Podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránke portálu Hungryslovak.sk a / alebo v aplikácii Hungry Slovak. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok používania. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu a Aplikácie po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

V Bratislave, dňa 1.9.2017