Ochrana súkromia

 1. Používateľ poskytuje Prevádzkovateľovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo podľa ust. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) za účelom poskytovania služieb na portáli HungrySlovak.sk. Používateľ ako oprávnená, resp. dotknutá osoba je oprávnený na základe jeho písomnej žiadosti požadovať informácie ohľadom jeho osobných údajov v zmysle § 28 Zákona o ochrane osobných údajov. Pristúpením k týmto Podmienkam používania HungrySlovak.sk Používateľ vyhlasuje, že bol poučený ohľadom práv dotknutej osoby a to, že je na základe písomnej žiadosti oprávnený od Prevádzkovateľa vyžadovať:
  - potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia je Používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  - vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Používateľových osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - opravu alebo likvidáciu Používateľových nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  - likvidáciu osobných údajov Používateľa, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
  - blokovanie osobných údajov Používateľa z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Používateľa.
 2. Práva Používateľa podľa Zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Používateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Ak Používateľ uplatní svoje právo:- písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom Používateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 4. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli Hungryslovak.sk a v aplikácii Hungry Slovak sprístupnené Dodávateľom alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
 5. Údaje o Používateľoch portálu Hungryslovak.sk a aplikácie Hungry Slovak použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa a adresy, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní v aplikácii Hungry Slovak alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.